Uczniowie

Drodzy uczniowie,

informujemy, że w celu spisania umowy należy dostarczyć do Biura Cechu oryginały dokumentów:

- świadectwo ukończenia szkoły (może być poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę)

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (wystawione na PRACODAWCĘ a nie na szkołę)

- orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych (wystawione na PRACODAWCĘ, nie na szkołę)

- UCZNIOWIE NIE MAJĄCY 15 LAT (ROCZNIKI 2007, 2008) OPINIA Z PORADNI-PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEJ

 

W celu spisania umowy należy umówić się na termin telefonicznie pod nr 618532651.

Wejście do Biura Cechu jest możliwe TYLKO i WYŁĄCZNIE wejściem głównym od al. Niepodległości 2.

Na terenie budynku obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust oraz w kancelarii Izby Rzemieślniczej należy wpisać się na listę obecności.

Zapraszamy!