WAŻNE INFORMACJE

Nauka zawodu czy przyuczenie do wykonywania określonej pracy?   

 

Nauka zawodu:

- dotyczy młodocianych, pomiędzy 15 a 18 rokiem życia (młodociani nie mający ukończonych 15 lat, którzy w danym roku kalendarzowym ich nie ukończą muszą otrzymać pozytywną opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej)

- trwa 36 miesięcy

- przebiega w systemie dualnym - zarówno w szkole jak i na praktykach u pracodawcy

- za pracę otrzymujesz wynagrodzenie: 

  • nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki,
  • nie mniej niż 6% w drugim roku nauki,
  • nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki,
     przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

- po zakończeniu nauki zdaje się egzamin czeladniczy lub zawodowy (w zależności od statusu pracodawcy)

- jeśli nie chcesz chodzić do szkoły możesz odbywać kształcenie w formie pozaszkolnej - wtedy 5 dni w tygodniu odbywasz praktyki u pracodawcy

 Przyuczenie:

- Przeznaczone jest dla młodzieży uczęszczającej do VII i VIII klasy szkoły podstawowej (młodociani nie mający ukończonych 15 lat, którzy w danym roku kalendarzowym ich nie ukończą muszą otrzymać pozytywną opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej)

- przygotowuje do pracy w charakterze robotnika, posiadającego określone umiejętności,

- w ramach OHP może trwać do 22 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole podstawowej,

- kończy się egzaminem sprawdzającym, organizowanym przez pracodawcę lub Izbę Rzemieślniczą,

- młodocianemu odbywającemu przyuczenie przysługuje wynagrodzenie (nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

© Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu

„Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”